top of page

Die missie van Laerskool Taalfees is om:

 

  • Christelike opvoeding en onderwys gegrond op Bybelse norme aan sy leerlinge te bied terwyl die nodige respek vir die godsdienstige oortuigings van alle leerlinge betoon word.

 

  • ‘n stabiele, gelukkige omgewing te skep waarin almal hul talente ten volle kan ontwikkel.

 

  • d.m.v. toegewyde, gemotiveerde onderwyspersoneel die leerlinge toe te rus met kennis, vaardighede en gesindhede wat hulle in staat stel om as volwassenes sinvol op ekonomiese, sosiale, kulturele en geestelike terrein in die samelewing in te skakel.

 

  • vanuit die beginsel van gemeenskaplike verantwoordelikheid met alle rolspelers in die Onderwysdepartement saam te werk om kwaliteit onderwys te voorsien.

 

  • die fondse wat deur die heffing van skoolgeld en deur skenkings verkry word op die mees doeltreffende wyses aan te wend tot voordeel van die leerlinge.

 

  • aan al sy leerlinge die geleentheid te bied om volgens hulle onderskeie vermoëns en talente op alle opvoedingsterreine optimaal te presteer;  en

 

  • leerlinge en volwassenes in die gemeenskap te dien en hulle in te lig oor die onderwys, sy behoeftes, geleenthede en uitdagings.

MISSIE EN VISIE

bottom of page